THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA ĐIỆN NỮ HÒANG (MẪU MỚI 2015.)

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA  ĐIỆN NỮ HÒANG (MẪU MỚI  2015.)
Giá: 0 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG    -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 2015  -    Model  Năm 2015          Gía Liên hệ: 0938 035 999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu giáng công nghiệp tại cục sở hữi trí tuệ.)

                                   

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG        VIDEO XE LỬA NỮ HOÀNG

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG    -     ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 2015  -    Model  Năm 2015          Gía Liên hệ: 0938 035 999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu giáng công nghiệp tại cục sở hữi trí tuệ.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG       VIDEO XE LỬA NỮ HOÀNG

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG      -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 2015  -    Model  Năm 2015              Gía Liên hệ: 0938 035 999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu giáng công nghiệp tại cục sở hữi trí tuệ.)      

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG      -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 2015  -    Model  Năm 2015             Gía Liên hệ: 0938 035 999      

  Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

 (Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu giáng công nghiệp tại cục sở hữi trí tuệ.)

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG       -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 2014  -    Model  Năm 2014            Gía Liên hệ: 0938 035 999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu giáng công nghiệp tại cục sở hữi trí tuệ.)

 

 

 


HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂU GIÁNG CÔNG NGHIỆP XE LỬA ĐIỆN

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG       -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 2014  -    Model  Năm 2014            Gía Liên hệ: 0938 035 999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

 (Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu giáng công nghiệp tại cục sở hữi trí tuệ.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG       -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 2014  -    Model  Năm 2014            Gía Liên hệ: 0938 035 999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

 (Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu giáng công nghiệp tại cục sở hữi trí tuệ.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG       -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 2014  -    Model  Năm 2014            Gía Liên hệ: 0938 035 999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

 (Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu giáng công nghiệp tại cục sở hữi trí tuệ.)

 

 

 TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG       -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 2014  -    Model  Năm 2014            Gía Liên hệ: 0938 035 999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

 (Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu giáng công nghiệp tại cục sở hữi trí tuệ.)

 

 

                 VIDEO  XE LỬA ĐIỆN  NỮ HOÀNG 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG       -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 2014  -    Model  Năm 2014            Gía Liên hệ: 0938 035 999      

  Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

 (Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu giáng công nghiệp tại cục sở hữi trí tuệ.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG       -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 2014  -    Model  Năm 2014            Gía Liên hệ: 0938 035 999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu giáng công nghiệp tại cục sở hữi trí tuệ.)

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG       -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 2014  -    Model  Năm 2014            Gía Liên hệ: 0938 035 999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu giáng công nghiệp tại cục sở hữi trí tuệ.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG       -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 2014  -    Model  Năm 2014            Gía Liên hệ: 0938 035 999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu giáng công nghiệp tại cục sở hữi trí tuệ.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG       -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 2014  -    Model  Năm 2014            Gía Liên hệ: 0938 035 999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu giáng công nghiệp tại cục sở hữi trí tuệ.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG       -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 2014  -    Model  Năm 2014            Gía Liên hệ: 0938 035 999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu giáng công nghiệp tại cục sở hữi trí tuệ.)

 

 

TRÒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ  VIDEO Xe lửa ô tô -     (Mẫu Mới)  Sản xuất từ  tháng 10 năm 2012

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ (Loại 4 Toa  trở 16 chỗ, loại xe có leo dốc )  (Mẫu Mới)

Sản xuất từ  tháng 10 năm 2012             Kích Thước: 6m x 18m                 Gía : Liên Hệ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ ( Loại 3 Toa  trở 12 chỗ, loại xe không leo dốc(Mẫu Mới)

Sản xuất từ  tháng 10 năm 2012                 kích thước 4m5 x 8m             Gía : Liên Hệ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ          VIDEO Xe lửa ô tô -     (Mẫu Mới)          

   Sản xuất từ  tháng 10 năm 2012                                                       Gía: Liên hệ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ ( Loại 4 Toa  trở 16 chỗ, loại xe không  leo dốc(Mẫu Mới)

Sản xuất từ  tháng 10 năm 2012                        Kích Thước: 6m x 10m                     Gía : Liên Hệ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ TOA XE LỬA TRONG PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI MẠNH DUNG

Sản xuất từ  tháng 10 năm 2012

 


TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ    Kích Thước: 6m x 14m         Sản xuất từ  tháng 10 năm 2012

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ  -  Kích Thước : 6m x 14m      ( Gía: Liên Hệ )

Sản xuất từ  tháng 10 năm 2012

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ ( Loại 4 Toa  trở 16 chỗ, loại xe có leo dốc )           (Mẫu Mới)

Sản xuất từ  tháng 10 năm 2012                   Kích Thước: 6m x 18m                                    ( Gía: Liên Hệ )

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA             Loại 8 toa                 KT: 6M x 18M                      Gía:155,000,000VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ   Loại 8 toa             KT: 6M x 18M                      Gía:155,000,000VNĐ

 

VIDEO:TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ     Loại 8 toa      KT: 6M x 18M               Gía:155,000,000VNĐ

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ     Loại 8 toa            KT: 6M x 18M               Gía:155,000,000VNĐ

 

 

 TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ         Loại 3toa, 12 chỗ                           KT: 4m5 x 9m

xe lửa

VIDEO: TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ         Loại 3toa, 12 chỗ                           KT: 4m5 x 9m

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA SIÊU NHÂN   Loại 7 toa    KT: 6M x 16M    Gía:115,000,000VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA SIÊU NHÂN  Loại 7 toa   KT: 6M x 16M    Gía:115,000,000VNĐ                

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA SIÊU NHÂN  Loại 7 toa   KT: 6M x 16M    Gía:115,000,000VNĐ        

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA SIÊU NHÂN  Loại 7 toa   KT: 6M x 16M    Gía:115,000,000VNĐ        

 

VIDEO: TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA SIÊU NHÂN  Loại 7 toa   KT: 6M x 16M    Gía:115,000,000VNĐ     

 

 

Trò Chơi Đồ Chơi Xe Lửa   Bánh Hơi

Liên Hệ: